october 2017 - page 3

ÂýðÚU‡æædôÌ
¢. ÚU×æà梗¤ÚU çmßð¼è
ÇUæò. Âè.°â. ãUæçÇüUØæ
×æ»ü¼àæü—¤
ÇUæò. ÖêÂð‹Îý
»æñÌ×, ÇUæò. Âè.°Ù. çןææ
ÂýÏæÙ â¢Â漗¤
âÚUôÁ çmßð¼è
â¢Â漗¤
ÇUæò. °.—ð¤. çmßð¼è
9826042287
â´Øé€Ì â¢Â漗¤
ÇUæò. ßñÖß ¿ÌéßðüÎè
ÂýÕ‹Šæ â¢Â漗¤
ÚUæ—ð¤àæ ØæÎß, Îè—¤ ©UÂæŠØæØ
9993700880, 9977759844
âãU-â¢Â漗¤
ÇUæò. ÇUè.°Ù. çןææ, ÇUæò. °×.—ð¤. ÁñÙ
Ÿæè °.—ð¤. ÚUæßÜ, ÇUæò. —¤õàæÜð´¼ý ß×æü
â¢Â漗¤èØ ÅUè×
ÇUæò. ¥æàæèá çÌßæÚUè (ÁÕÜÂéÚU)
ÇUæò. ç»ÚèUàæ ç˜æÂæÆUè (ÁÕÜÂéÚU)
ÇUæò. ÕýÁ痤àæôÚU çÌßæÚUè (ÖôÂæÜ)
ÇUæò. âéŠæèÚU
¹ðÌæßÌ (§´UÎæñÚU)
ÇUæò. ¥ç×Ì çןæ (§´UÎæñÚU)
ÇUæò. Öçß‹ÎÚU çâ´ãU
ÇUæò. Ùæ»ð‹Îýçâ¢ãU (©U”æñÙ)
ÇUæò. ¥M¤‡æ ÚUƒæéß´àæè, ÇUæò. ¥Âêßü ŸæèßæSÌß
ÇUæò. ¥mñUÌ Âý—¤æàæ, ÇUæò. ¥çÂüÌ ¿æðÂǸæ
ÂÚUæ×àæü¼æÌæ
ÇUæò. ƒæÙàØæ× ÆUæ—é¤Ú, Ÿæè çÎÜè ÚUæÆUæñÚU U
ÇUæò. ¥æØàææ ¥Üè, ÇUæò. ÚU¿Ùæ ÎéÕð, ÌÙéÁ ÎèçÿæÌ
çßàæðá âãUØô»è
—¤Ù—¤ çmßð¼è, —¤ô×Ü çmßð¼è, ¥Íßü çmßð¼è
Âý×é¹ âãUØô»è
ÇUæò. çßÁØ Öæ§üâæÚÔU, ÇUæò. ÖæÚUÌð´Îý ãUæðܗ¤ÚU
ÇUæò. Âè.—ð¤. ÁñÙ, ÇUæò. ×´»Üæ »æñÌ×
ÇUæò. ¥æÚU.—ð¤. çןææ, ÚU¿Ùæ ÆUæ—é¤ÚU
ÇUæò. âè.°Ü. ØæÎß, ÇUæò. âéÙèÜ ¥ôÛææ
Ÿæè ©U×ðàæ ãUæçÇüUØæ, Ÿæè×Ìè â´»èÌæ ¹çÚUØæ
çß™ææÂÙ ÂýÖæÚUè
çÂØêá ÂéÚUæðçãUÌ ×ÙôÁ çÌßæÚUè
9329799954 9827030081
çßçŠæ—¤ âÜæãU—¤æÚU
çßÙØ çmUßðÎè, Üæð—ð¤àæ ×ðãUÌæ,
ÙèÚUÁ »æñÌ×, ÖéßÙ »æñÌ×
ßðÕâæ§UÅU
°ß´
ÙðÅU
×æ—ðü¤çÅ´U»
çÂØêá ÂéÚUæðçãUÌ - 9329799954U
Üð¥æ©UÅU çÇUÁæ§UÙÚU
ÚUæÁ —é¤×æÚU
¥€ÅêUÕÚU
2017 Ð ßáü-6 Ð ¥´—¤-11
Visit us :
ãðUÇU
¥æòçȤâ Ñ
8/9, ×Ø¢—¤ ¥ÂæÅüU×ð´ÅU, ×ÙôÚU×滢Á, »èÌæÖßÙ ×¢ç¼ÚU ÚUôÇU, §‹¼õÚU
×ôÕæ§Ü ~}w{® yww}|, ~ywy® }x®y®
email :
,
·¤´Ïð ·¤è ¿æÚU
¥æ× â×SØæ°´
¥õÚU ©Â¿æÚU
âßæü§·¤Ü SÂæ´çÇÜæ§çââ ·¤æ ÎÎü....
¥æã! Øã ·¤×ÚU ÎÎü
ÕéɸæÂð ·¤è â×SØæ°´
â´Õ´Ïô´
×ð´
ÌÙæß ·¤× ·¤ÚUÙð ·Ô¤ ÌÚUè·Ô¤
×æ´âÂðçàæØô´
¥õÚU ãçaØô´ ·¤ô ·¤×ÁôÚU ·¤ÚUÌæ ãñ...
ÂðÅU ·Ô¤ ÕÜ âôÙæ
âãè ãñ
Øæ »ÜÌ?
09
11
13
16
22
27
31
34
30
ÂæÎãSÌæâÙ âð Âæ°´ ÂÌÜè ·¤×ÚU
¥æÍüÚUæ§çÅUâ ·Ô¤ ÎÎü ·¤ô ·¤× ·¤ÚUÙð ·Ô¤ çÜ°...
¥´ÎÚU ·ð¤ ‹Ùæð´
×ð´...
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...36
Powered by FlippingBook