march 2020 - page 3

ÂýðÚU‡æædôÌ
¢. ÚU×æà梗¤ÚU çmßð¼è
ÇUæò. Âè.°â. ãUæçÇüUØæ
×æ»ü¼àæü—¤
ÇUæò. ÖêÂð‹Îý
»æñÌ×, ÇUæò. Âè.°Ù. çןææ
ÂýÏæÙ â¢Â漗¤
âÚUôÁ çmßð¼è
â¢Â漗¤
ÇUæò. °.—ð¤. çmßð¼è
9826042287
âãU
â¢Â漗¤
ÇUæò. ßñÖß ¿ÌéßðüÎè, ÇUæò. —¤Ù—¤ ¿ÌéßðüÎè
ÂýÕ‹Šæ â¢Â漗¤
ÚUæ—ð¤àæ ØæÎß, Îè—¤ ©UÂæŠØæØ
9993700880, 9977759844
â¢Â漗¤èØ ÅUè×
ÇUæò. ¥æàæèá çÌßæÚUè, ÇUæò. ¿ðÌÙæ àææãU,
ÇUæò. ÇUè.°Ù. çןææ, ÇUæò. °×.—ð¤. ÁñÙ,
ÇUæò. —¤õàæÜð´¼ý ß×æü, ÇUæò. ç»ÚèUàæ ç˜æÂæÆUè
ÇUæò. ÕýÁ痤àæôÚU çÌßæÚUè
ÇUæò. âéŠæèÚU
¹ðÌæßÌ, ÇUæò. ¥ç×Ì çןæ
ÇUæò. Öçß‹ÎÚU çâ´ãU, ÇUæò. Ùæ»ð‹Îýçâ¢ãU
ÇUæò. ¥M¤‡æ ÚUƒæéß´àæè, ÇUæò. ÚUæ×»æðÂæÜ ÌÂæçǸØæ
ÇUæò. çÁÌð‹Îý ÂéÚUè, ÇUæò. ¥çÂüÌ ¿æðÂǸæ
ÇUæò. Îèç—¤æ ß×æü, ÇUæò. ¥ØéÎØ ß×æü
ÂÚUæ×àæü¼æÌæ
ÇUæò. ƒæÙàØæ× ÆUæ—é¤Ú, Ÿæè çÎÜè ÚUæÆUæñÚU U
ÇUæò. ¥æØàææ ¥Üè, ÇUæò. ÚU¿Ùæ ÎéÕð, ÌÙéÁ ÎèçÿæÌ
çßàæðá âãUØô»è
—¤ô×Ü çmßð¼è, ¥Íßü çmßð¼è
Âý×é¹ âãUØô»è
ÇUæò. çßÁØ Öæ§üâæÚÔU, ÇUæò. ÖæÚUÌð´Îý ãUæðܗ¤ÚU
ÇUæò. Âè.—ð¤. ÁñÙ, ÇUæò. ×´»Üæ »æñÌ×
ÇUæò. ¥æÚU.—ð¤. çןææ, ÚU¿Ùæ ÆUæ—é¤ÚU
ÇUæò. âè.°Ü. ØæÎß, ÇUæò. âéÙèÜ ¥ôÛææ
Ÿæè ©U×ðàæ ãUæçÇüUØæ, Ÿæè×Ìè â´»èÌæ ¹çÚUØæ
çß™ææÂÙ ÂýÖæÚUè
×ÙôÁ çÌßæÚUè çÂØêá ÂéÚUæðçãUÌ
9827030081 9329799954
çßçŠæ—¤ âÜæãU—¤æÚU
çßÙØ çmUßðÎè, Üæð—ð¤àæ ×ðãUÌæ,
ÙèÚUÁ »æñÌ×, ÖéßÙ »æñÌ×
ȤæðÅUæð»ýæȤè
âæÍü—¤ àææãU
ßðÕâæ§UÅU
°ß´
ÙðÅU
×æ—ðü¤çÅ´U»
çÂØêá ÂéÚUæðçãUÌ - 9329799954U
Üð¥æ©UÅU çÇUÁæ§UÙÚU
ÚUæÁ —é¤×æÚU
×æ¿ü
2020 Ð ßáü-9 Ð ¥´—¤-4
Visit us :
ãðUÇU
¥æòçȤâ Ñ
8/9, ×Ø¢—¤ ¥ÂæÅüU×ð´ÅU, ×ÙôÚU×滢Á, »èÌæÖßÙ ×¢ç¼ÚU ÚUôÇU, §‹¼õÚU
×ôÕæ§Ü ~}w{® yww}|, ~ywy® }x®y®
email :
¥´ÎÚU
—𤠋Ùæð´
×ð´...
09
×ðÙôÂæòÁ ×ð´ ·ñ¤âð ÚU¹ð´
¥ÂÙè ˆß¿æ ·¤æ ØæÜ
18
ãôÜè ·Ô¤ ÚU´» âðãÌ
·Ô¤ â´»
22
¥æ·Ԥ ÁêÌð
Öè ÕÌæ
â·¤Ìð ãñ´
¥æ·¤è
ÂâüÙñçÜÅUè ·Ô¤ ÕæÚUð
×ð´
29
×çãÜæ¥ô´
×ð´
¹ÌÚUÙæ·¤
ÚUô» ãñ
ØêÅðUÚUæ§UU٠Ȥæ§ÕýæòØÇ
31
ˆß¿æ ·¤ô Îæ»-ώÕô´
âð
ÀéÅU·¤æÚUæ çÎÜæÙð
×ð´
×ÎλæÚU
ãñ
×æM¤Üæ ¥æòØÜ
34
×çãÜæ¥ô´ ·¤è
©×ý ·Ô¤ âæÍ
ßÁÙ ·¤æ
ÕɸÙæ
13
×çãÜæ¥ô´ ·Ô¤ ÂðǸê
×ð´
ÎÎü
¥õÚU
Í·¤æÙ ·¤æ
·¤æÚU‡æ ãô â·¤Ìæ ãñ
Âè¥æ§üÇè ÚUô»
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...36
Powered by FlippingBook